บริการโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และสิ่งแวดล้อม

บริการโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับจุลินทรีย์และสิ่งแวดล้อม 2017-09-27T12:52:43+07:00

การนำจุลินทรีย์ไปใช้

ดำเนินการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในโครงการที่เหมาะสม

การจัดการขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อม

ออกแบบ จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อม

คลิกเพื่อดู VDO

การเก็บข้อมูล ติดตามผล

การเก็บข้อมูล ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง