Loading...
Home 2020-06-27T11:54:22+07:00

Who We Are ?

           ABI เป็นบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์คุณภาพ

           บริษัทแอดวานซ์ ไบโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  (ABI) เกิดจากความมุ่งมั่นจากผู้ร่วมก่อตั้ง ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า 15 ปี  ซึ่งได้หล่อหลอมแนวคิด พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกให้รักและเข้าใจธรรมชาติ พร้อมทั้งเชื่อในพลังของธรรมชาติ จนเกิดเป็นพันธกิจในการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากจุลินทรีย์

           จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เท่านั้น แต่มีบทบาทสำคัญมากในระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และความหลากหลายทางชนิดและสายพันธุ์ของจุลินทรีย์นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ถือเป็นผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่ยั่งยืน เพราะพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

What We Do ?

           เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางด้านบำบัดน้ำเสีย ปศุสัตว์ เกษตรกรรม และเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน คอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัย

ผลิตและจำหน่ายจุลินทรีย์

อ่านรายละเอียด

บริการด้านที่ปรึกษา

อ่านรายละเอียด

บริการด้านโครงการการดำเนินการเกี่ยวกับจุลินทรีย์และสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด

Our Vision

  • พัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศไทยและระดับสากล

  • มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า เพื่อลดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนสืบไป

  • ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจการค้า ให้การบริการอย่างซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้าและสังคม