บริการด้านที่ปรึกษา

บริการด้านที่ปรึกษา 2017-09-27T12:37:10+07:00

ที่ปรึกษาด้านการใช้จุลินทรีย์

ที่ปรึกษาด้านการใช้จุลินทรีย์ต่างๆอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาด้านการบำบัดและดูแลสภาพน้ำ

ที่ปรึกษาด้านการดำเนินการบำบัดและดูแลสภาพน้ำ หรือสภาพแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและการดูแลจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย